Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KICIKOT 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

I Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient–  osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin– niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego KICIKOT.COM;

4. Sklep internetowy (Sklep)– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.

5. Produkt/Produkty – rzecz ruchoma/ towar/produkt wirtualny, którą Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Przedsiębiorca – firma Plywood Project Dariusz Gapski, ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Polska, o numerze NIP: 784-235-74-10, o numerze REGON: 366130176, kontakt@kicikot.com, tel: 790246112, numer konta bankowego: 84 1090 1476 0000 0001 4152 2071

7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów wirtualnych.

10. Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów, tj.:

a) firmy kurierskie w szczególności DHL, GLS, DPD, FEDEX

b) InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat),

c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) firm brokerskich takich jak Apaczka, Allekurier, Furgonetka zrzeszających firmy kurierskie

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kicikot.com/pl/sklep/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, działający pod https://kicikot.com/pl/sklep/ prowadzony jest przez Przedsiębiorcę.

2.4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem kilku logotypów) należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów wirtualnych oraz fizycznych dostępnych w ramach sklepu internetowego; 

c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

d) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://kicikot.com/pl/sklep/

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien sam zorganizować sobie dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Informacje o Produktach wirtualnych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienia

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez pocztę mailową  oraz formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu KICIKOT

3.2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://kicikot.com/pl/sklep/ dokonać wyboru spośród dostępnego asortymentu, podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje widniejące na stronie. 

3.4. Dodanie do koszyka jest jednoznaczne z  wyborem przez Klienta zamawianych Towarów 

3.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

3.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy

3.7. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.8.  Klient który chce złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/ Produkty, którymi jest zainteresowany. Aby dodać Produkty do zamówienia należy wybrać polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po wyborze Produktów całości zamówienia przechodzi do „KOSZYKA”, w którym dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności. Następnie Klient przechodzi do „PODSUMOWANIA” gdzie każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Następnie Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”.

3.9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

3.10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

3.11Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

3.12 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.13 Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e- mail). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych- Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

IV. Dostawa 

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych krajów UE i innych i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i Paczkomatów.

4.3. Przesyłka elektroniczna

Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie na urządzeniu końcowym Klienta (w tym celu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki internetowej).

4.4. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest na stronie głównej Produktu oraz podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.

4.5. Termin realizacji dostawy produktów fizycznych wynosi do 7 dni roboczych (przesyłka krajowa) lub od 3 – 14 dni (przesyłka zagraniczna) po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu i skompletowaniu zamówienia. Dostarczenie produktów elektronicznych dostanie wykonane drogą e-mailową do 24 godzin od otrzymania i potwierdzenia zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki Produktów.

5.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.

5.3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone drogą elektroniczną na adres email: kontakt@kicikot.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Oświadczenie może być złożone na formularzu, który został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

c) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.7. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, również koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

b) zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c) Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; 

d) Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni; 

e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

VI Rękojmia; postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy przesyłać na adres e-mailowy: kontakt@kicikot.com

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone.

9. O stwierdzonej wadzie Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

10. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje:

a) imię i nazwisko bądź nazwę Klienta;

b) nazwę Produktu;

c) datę nabycia Produktu;

d) numer Zamówienia;

e) szczegółowy opis wady Produktu,

f) chwilę powstania wady Produktu.

Wymogi podane powyżej nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, są jedynie zaleceniem.

11. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Wzór znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem Reklamacja towaru Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

12. Gdy jest to niezbędne dla oceny wystąpienia wady Produktu wraz ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy: Plywood Project, Ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.

13.Sprzedawca w ciągu 30 dni rozpatrzy reklamację Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany będzie drogą elektroniczą e-mail lub pisemną. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia we wskazanym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

VII Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Plywood Project. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Kicikot, nowych kolekcjach, promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

VIII Dane osobowe

1. Jednym z priorytetów Sprzedającego jest zapewnienie Klientom Sklepu internetowego ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przede wszystkim ustanowionych w Rozporządzeniu, w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Administratorem Danych Osobowych jest Dariusz Gapski, prowadzący działalność pod nazwą Plywood Project Dariusz Gapski z siedzibą ul. Uni Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, NIP: 784-235-74-10, REGON: 366130176, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego z siedzibą ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@plywoodproject.pl lub na kom.: +48 609 767 553.

3. Sprzedający zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (w tym głównie Konsumentów), osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych Klientami.

4. Sprzedający zbiera tylko takie dane, które są niezbędne dla określonego celu. Sprzedający przetwarza dane osobowe:

a) osób, korzystających ze Sklepu Internetowego:

  •  Klientów (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
  •  osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  •  osób, które zarejestrowały Konto Klienta (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
  •  odbiorców newslettera (e-mail, numer telefonu),
  •  osób kontaktujących się ze Sprzedającym (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),
  •  osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe, (imię, nazwisko lub firma i NIP, adres dostawy, e-mail, numer telefonu).

b) osób, uzupełniających dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Klient przekazuje Sprzedającemu każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

c) osób uzupełniających dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Sprzedającego w ramach serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu),

d) osób dokonujących zamówień Produktów za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), np. Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym (prowadzenie Konta Klienta czy zapis do Newslettera). Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie.

Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane także na podstawie:

a) dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do newslettera, rabatów, konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

b) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Sprzedający rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

c) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6. O ile Klient wyrazi na to zgodę, podany adres e-mail oraz numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych Produktów i usług Sprzedającego. Zgoda Klienta może być cofnięta w każdym czasie.

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedającego w celach:

a) realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych Produktów,

b) realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,

dochodzenia należności,

c) marketingu bezpośredniego własnych Produktów i usług,

d) wysyłki newslettera,

e) zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

f) kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

g) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

egzekwowania przestrzegania Regulaminu,

h) wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

8. Dane osobowe osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu i realizacji zawartych Umów Sprzedaży.

9. Dane osobowe odbiorców newslettera będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług Sprzedającego.

10. Dane osobowe osób kontaktujących się ze Sprzedającym będą przetwarzane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących Produktów i usług Sprzedającego zgodnie z treścią zapytania.

11. Dane osobowe osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innej formy porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem poczty e-mail) będą przetwarzane w celu odpowiedzi na złożone zapytanie, przygotowania oferty sprzedaży Produktów, doprecyzowania informacji niezbędnych do przygotowania oferty sprzedaży Produktów, kontaktu z Klientem.

12. Dane Osobowe Klientów mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji Umowy sprzedaży, w celu prawidłowego jej wykonania. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Sprzedającego, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z Klientami (np. wspierają Sprzedającego w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

13. Dane Osobowe osób, które wyraziły zgodę na marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedającego, np. odbiorców newslettera mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej, np. Fresh Mail.

14. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży, świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki newslettera, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz zapytania ofertowe oraz przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń uregulowanych w prawie cywilnym.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest wyłącznie zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

15. Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje Dane Osobowe:

a) ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia,

b) ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,

c) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,

d) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

e) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

17. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep Internetowy. Sprzedający jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Sprzedającego w celu identyfikacji użytkownika/Klienta.

18. Dane Osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, sprzedawcom towarów i usług – w celach marketingowych.

19. W oparciu o Dane osobowe Klientów Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

20. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

21. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

b) dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie wymienione Produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą, z wyłączeniem odszkodowania za utracone korzyści. Wysokość odszkodowania na rzez przedsiębiorcy nie może przewyższać wartości zakupionych przez przedsiębiorcę Produktów.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.